Your search results

Käes on ettevõtete majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg

Posted by UusMaaPluss on märts 9, 2012
| 0

Taas on lähenemas ettevõtete majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, milleks enamasti on 30. juuni (kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust). Seega on jäänud ligikaudu 2 kuud vajaliku dokumentatsiooni koostamiseks. Üheks majandusaasta aruande oluliseks osaks on paljudel ettevõtetel bilansis oleva kinnisvarainvesteeringu väärtuse määramine.

Ettevõtetel, kellel on bilansis kinnisvarainvesteeringud, on kohustus kajastada igal aruandeperioodil oma kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses, kui ettevõte kasutab õiglase väärtuse meetodit. Vara väärtuse kajastamisel soetusmaksumuses kehtib aga reegel, mille järgi ei või ühegi aruandeperioodi lõpul objekti maksumus bilansis olla kõrgem tema turuväärtusest. Juhatuse enda poolt ettevõte bilansis olevat kinnisvara hinnates võib tulemus olla ebapädev, mistõttu ei pruugi juhtkonna poolt hinnatud vara väärtus ettevõtte majandusaasta aruandes olla kajastatud õiglases väärtuses.

Erinevaid hindamismeetodeid kasutades on eksperthinnangutes võimalik väärtus määrata erinevatele kinnisvaraliikidele alustades hoonestamata krundist kuni tootmiskompleksideni. Eksperthinnanguid viiakse läbi vastavalt Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) poolt välja töötatud ja Eesti Standardikeskuses kinnitatud standardiseeria EVS 875 kohaselt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo pakub hindamisteenust kinnisvara väärtuse leidmiseks üle terve Eesti. Hindamisel lähtutakse hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

Info saamiseks, milliseid andmeid eksperthinnangu teostamiseks vaja läheb ning kui palju Teid huvitava objekti hindamine maksma läheb, võtke ühendust hindamisosakonna juhataja ja vara hindaja (kõik kinnisvara liigid; VH 111209) Meelis Tammrega: +372 627 2600, +372 51 33 381 või meelis.tammre@uusmaa.ee

Compare Listings